แมทช์ทุกวันให้ลงตัว ทอง 1 สลึงกับทุกไลฟ์ สไตล์

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

เครื่องประดับที่เรียกว่ำ ใครๆ ก็ใส่กัน สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่ำทองค ำเป็นเครื่องประดับที่ช่วยส่งเสริมฐำนะ แสดงถึงควำมมั ่งคั ่งของผู้สวมใส่
จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้ได้รับควำมนิยมในทุกกลุ่มวัยท ำงำน ทองค ำจึงกลำยเป็นเครื่องประดับที่มีรูปแบบ ลวดลำยเปลี่ยนไปตำมแฟชั ่นอยู่เสมอ
โดยเฉพำะปัจจุบันเทรนด์มินิมัล (minimal) ได้รับควำมนิยม จะเลือกใส่ทองค ำยังไงให้ดูสวยและดูไม่เยอะเกินไป เหมำะกับสไตล์มินิมัล

6 เทคนิคแมทช์ลองค ำให้ใส่ได้ทุกวัน

1. ควรเลือกขนำดทองค ำน ้ำหนัก ครึ่งสลึงหรือ 1 สลึง ก็เพียงพอ เหมำะกับสำวๆ แม้แต่ผู้ชำยเองก็ยังดูไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป

2. ไม่ควรใส่เครื่องประดับทองค ำหลำยชิ้น แต่สำมำรถใส่ควบคู่กับเครื่องประดับชนิดอื่น ยกเว้นเครื่องประดับเงิน เช่น ใส่สร้อยค ำทอง 1 สลึง
คู่กับสร้อยคอที่มีลวดลำยคล้ำยกันแบบเรียบแต่มีควำมยำวต่ำงกัน เพื่อเป็นกำรเพิ่มดีเทลของสร้อยคอ

3. หลีกเลี่ยงกำรใส่แหวนทองค ำ คู่กับสร้อยข้อมือทองค ำ เพรำะจะยิ่งท ำให้ดึงดูดสำยตำ สะดุดมำกเกินไป หำกต้องกำรใส่ทองค ำ 1 สลึงหลำยชิ้น
อำจเลือกใส่เป็น สร้อยคอ คู่กับแหวนทอง เป็นต้น

4. ใส่แหวนทองค ำหลำยวงได้โดยเลือกแหวนที่มีลวดลำยต่ำงกัน เช่น
• ใส่แหวนทองคำ 1 สลึง ข้ำงละ 1 วง หรือ
• เลือกแหวนทองค ำแบบเรียบ ใส่มือข้ำงนึง 2 วำง (ในนิ้วเดียวกัน) และมืออีกข้ำงใส่อีก 1 วง
• ใส่แหวนที่มีลำยเหมือนกันขนำดเล็ก ในนิ้วเดียวกัน
• ฯลฯ

5. เลือกใส่แหวนทองค ำ 1 สลึงแบบเรียบ

6. เลือกเครื่องประดับให้เข้ำกับชุดที่สวมใส่ เช่น
• ชุดท ำงำน อำจใส่สร้อยคอหรือแหวน
• ไปคำเฟ่ เช็คอินที่สวยๆ ใส่เพียงสร้อยข้อมือเส้นเล็กๆ 1-2 เส้น หรือ
• ใส่ไปปำร์ตี้กับเพื่อนๆ เลือกใส่เพียงแหวนทองค ำ 1 วง เป็นต้น
ใส่ทองค ำ 1 สลึง ก็ดูสวยมีสไตล์เข้ำได้กับทุกชุดและสำมำรถใส่ได้ทุกวัน เพียงเลือกแมทช์ให้เหมำะก็ลงตัว ดูไม่มำกไม่น้อยเกินไป
แล้วคุณล่ะชอบแบบไหนมำแชร์เป็นไอเดียกันได้นะ