ทำไมทองหมองล่ะ?

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

ทองคำ…ทำไมดำไม่สวยใสเหมือนเดิม ตอนอยู่ที่ร้ำนก็ดูสวยใสเรืองรอง แต่พอซื้อมำ อัยย๊ะ ป้ำข้ำงบ้ำนสะกิดทัก ใส่ทองปลอมหรือปล่าวคะคุณลูก!!!
ทำเอำเรำสะอีก แล้วอยำกจะทักทำยกลับแต่ก็เอำเถอะ … เสียเวลำ
ปัญหำกวนใจป้ำข้ำงบ้ำนไม่ให้ทักถำมเรื่องเครื่องประดับทองคำของเรำ แม้ว่ำเรำจะรู้อยู่เต็มใจว่ำใส่ของแท้ก็เหอะ ถ้ำไม่อยำกโดนทัก
ก็ต้องดูแลเครื่องประดับทองค ำกันสักหน่อย อันที่จริงไม่แปลกเลยถ้ำทองคำของเรำจะมีควำมหมอง ไม่แวววำวเหมือนใหม่และมีครำบสกปรกได้
ที่ทองคำไม่สดใสเหมือนเคยเนี่ยะก็ขึ้นอยู่กับกำรใช้งำน ไม่มีควำมแปลกปลอมอื่นใดแอบแฝงเลยจริงๆ ถ้ำเรำซื้อจำกร้านที่มีมำตรฐำนร้ำนทองค ำอ่ะนะ

แหวนทองคำ

ทำไมทองหมองล่ะ?

ที่เป็นแบบนี้เพราะกิจวัตรของเราเอย… เครื่องบำรุงผิวพรรณเอย…. อะไรต่ำงๆ นำๆ มำดูกันว่ามีอะไรกันบ้ำงที่เป็นสาเหตุให้ทองหมองได้

สำเหตุทองคำไม่สดใส

1. สัมผัสกับคลอรีนบ่อยครั้ง คลอรีนจะทำให้ทองคำอ่อนตัวลงและเปราะ ชำรุดได้ง่ำย
2. สัมผัสกับเครื่องสำอำง ครีมบำรุง สเปรย์ทำผม ครีมเปลี่ยนสีผม น้ำยำดัดผม บ่อยครั้ง ในเครื่องสำอำง ครีมบำรุงหรือเคมีภัณฑ์ต่างๆ
นั้นอำจมีส่วนผสมที่ทำปฏิกิริยำกับทองและทำให้ทองคำของคุณหม่นหมองไม่สดใส
3. สัมผัสกับฝุ่น เหงื่อ บ่อยครั้ง หลายคนใส่ออกกำลังกาย หรือในชีวิตประจำวันอากาศร้อนทำให้มีเหงื่อไคล จึงต้องหมั่นทำความสะอาด
ทองคำควรทำควำมสะอำดทุกๆ 6 เดือน
4. เก็บรักษำไม่ถูกวิธี
เห็นไหมว่ำมีตั้งหลำยอย่ำงที่เรำอำจพลั้งเผลอให้เครื่องประดับทองคำของไรไปสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลไปเลย
ตอนนี้เรำรู้แล้วว่ำทองหมองเกิดขึ้นเพรำะอะไร ถ้ำอยำกให้เหมือนใหม่ๆ ก็เพียงแค่หลีกเลี่ยง และถ้ำตอนนี้ทองไม่แวววำวแล้ว
ก็ทำตามวิธีต่อไปนี้ได้เลย

4 วิธีดูแลรักษำทอง 1 สลึงให้สวยเหมือนใหม่

1. ล้างทำควำมสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานและเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำชามัวส์หรือผ้ำที่มีขนนุ่มๆ
2. ใช้ยำสีฟันขัดเบาๆ ด้วยแปรงขนนุ่มแล้วล้ำงออกด้วยน้ำอุ่น
3. แช่น้ำสะอำดทิ้งไว้15 นำทีแล้วนำมำล้ำงด้วยโซดำ เช็ดให้แห้งด้วยผ้ำขนนุ่ม
4. หำกทองคำสัมผัสกับขี้ผึ้งหรือน้ำมัน ให้ทำควำมสะอาดด้วยน้ำต้มเดือดเพียง 30 วินำทีและเช็ดด้วยน้ำอุณหภูมิปกติผสมสบู่หรือแอมโมเนีย
เช็ดอย่ำงเบำมือ (หำกเครื่องประดับทองคำของคุณมีอัญมณีอื่นร่วมด้วยไม่ควรใช้วิธีนี้)
4 วิธีนี้เลือกเอำสัก 1 วิธีที่ถนัด ไม่ต้องเสียสตำงค์ไปซื้อของใหม่ ทำอย่ำงเบำมือ ไม่ต้องรีบร้อน ตอนเช็ดถูกก็อย่ำไปนึกถึงหน้ำตำคนทัก
ให้นึกถึงหน้ำคนรักเข้ำไว้สักพักก็แววใสกิ๊งเหมือนซื้อใหม่แล้วจ้า

อ่ะ .. รู้สาเหตุกันไปแล้ว รู้วิธีให้ทองคำกลับมำสวยเหมือนใหม่ไปแล้ว ทีนี้มารู้วิธีดูแลรักษำกันหน่อย เผื่อว่ามีเครื่องประดับทองคำหลำยชิ้น
จะได้เก็บรักษาอย่ำงถูกต้องอยากหยิบมำสวมใส่ตอนไหนก็ยังสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ

วิธีกำรเก็บรักษำทองคำอย่ำงถูกต้อง

1. แยกเก็บในกล่องหรือถุง ไม่ควรเก็บไว้รวมกัน เพื่อป้องกันกำรเกิดรอยขีดข่วน
2. หลีกเลี่ยงกำรใช้แปรงขนแข็งท ำควำมสะอำดเพื่อป้องกันกำรเกินริ้วรอย
3. หลีกเลี่ยงกำรสวมใส่ทองคำอาบน้ำ ว่ายน้ำไม่ว่ำจะในสระว่ายน้ำ ในแห่งน้ำธรรมชำติหรือทะล
4. หลีกเลี่ยงกำรใส่แหวนทองคำในกำรท ำควำมสะอำดบ้ำน โดยเฉพำะทองค ำครึ่งสลึงหรือทองค ำ 1 สลึง
เพรำะอำจทำให้เกิดกำรบิดเบี้ยวเสียรูปได้
5. หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในที่ชื้น อำจทำให้ทองคำหมองได้เช่นเดียวกัน
ง่ำยมาก (ก.ไก่ล้ำน ล้ำนตัว) เอาดีๆ ก็แค่เก็บเข้ำที่ แยกกันอยู่
และดูแลเขำอย่ำงดีเพียงเท่านี้ก็ไม่มีอะไรกวนใจหรือเปิดข้อสงสัยให้ใครมำซักถำมแล้วล่ะ อันที่จริงเครื่องประดับก็ของเรา เงินก็เงินเรา แต่เอาน่ำ
… เวลาโดนทักโดนทำย ก็ให้คิดซะว่ำ เรำอยู่ในสำยตำ ตรึงใจเขำเสมอ ว้าว…. เครื่องประดับชิ้นต่อไป ซื้ออะไรใส่ดีน๊ำ
อัพเดตเครื่องประดับทองคำลายใหม่ๆ คลิกตรงนี้เลยจ้ำ